DURMAZLAR GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 1. a) Veri Sorumlusu

DURMAZLAR GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 1. b) İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Çalışan Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir

Kimlik Bilgileri

:

Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, cinsiyeti, medeni hali, T.C. kimlik numarası,

İletişim Bilgileri

:

Ev ve cep telefonu numarası, e-posta adresi, ikametgâh adresi

Eğitim Bilgileri

:

Öğrenim bilgileri, yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgileri, iş tecrübesi bilgileri, katıldığı eğitim/kurs bilgisi, diploma, mesleki bilgiler

Finansal Bilgileri

:

Banka hesap bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veri

:

Sağlık verisi, Mahkumiyet bilgisi, Fotoğraf

Diğer

:

Askerlik terhis bilgisi, Sigara kullanımı bilgisi, SSK sicil numarası, imza

 1. c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • Çalışan için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışan’ın görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz (vesikalık fotoğraf, ceza mahkumiyeti bilgisi), insan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak personelin açık rızası alınarak işlenecektir.

 1. d) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:

 • Websitesi üzerinden veya fiziken iş başvuru formunun doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi
 • Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi
 • Özlük dosyasının oluşturulması için talep edilen bilgi ve belgelerin iletilmesi
 • Çalışan tarafından özgeçmişin iletilmesi

 

 1. e) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 • Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca personelin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:
 • Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) faaliyetleri ve maaş ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz banka ile paylaşılacaktır.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları (Sosyal Sigortalar Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, Gelir İdaresi Başkanlığı) ve özel kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.
 • İş süreçlerinin yürütülmesi, işveren olarak sözleşmeden ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla mali müşavirimiz ile paylaşılacaktır.
 • İstihdam teşviki alınması süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi amacıyla danışmanlık hizmeti aldığımız özel kurum ile paylaşılacaktır.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

 

 1. f) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
 • KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda, Şirket talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
 • Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirket’e başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:
 • Şirket’in veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme,
 • Eğer Şirket nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme,
 • Eğer Şirket nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,
 • Eğer kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin Şirket nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirket’e yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı talebinizin ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici belgeler ile, Oğuzlar Mah. 1562.Cad. NO:16/A Etimesgut/ANKARA adresine şahsen elden teslim edebilir,

Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.